Drukuj
 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów grantowych, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr IV/RPO/EFS/2018 z zakresu Typu Projektu nr 2: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wnioskodawca ma prawo do wniesienia do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska odwołania, jeśli nie zgadza się z decyzją Rady Programowej podjętą na posiedzeniu dotyczącym oceny i wyboru projektów objętych grantem.
Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisma do przedłożenia poprawionego budżetu projektu o skorygowane kwoty oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

W załączeniu:
1. Lista grantów zgodnych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę grantów zgodnych z LSR – konkurs IV/RPO/EFS/2018
2. Lista grantów wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę grantów wybranych - konkurs IV/RPO/EFS/2018
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru grantów– konkurs IV/RPO/EFS/2018
4. Rejestr interesów – konkurs IV/RPO/EFS/2018
5. Wzór odwołania