Drukuj
 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w odpowiedzi na konkurs: numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-273/19 Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2019, w zakresie tematycznym: Rewitalizacja Społeczno-gospodarcza, Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

W załączeniu:
1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 2/2019
2. Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 2/2019
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji – konkurs nr 2/2019
4. Informacja o wyłączeniach – rejestr interesów konkurs nr 2/2019