Drukuj
 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów grantowych, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr I/RPO/EFS/2019 z zakresu Typu Projektu 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe lub inne (działania) z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioskodawca ma prawo do wniesienia do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska odwołania, jeśli nie zgadza się z decyzją Rady Programowej podjętą na posiedzeniu dotyczącym oceny i wyboru projektów objętych grantem.
Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisma do przedłożenia poprawionego budżetu projektu o skorygowane kwoty oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

W załączeniu:
1. Lista grantów zgodnych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę grantów zgodnych z LSR – konkurs I/RPO/EFS/2019
2. Lista grantów wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę grantów wybranych - konkurs I/RPO/EFS/2019
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru grantów– konkurs I/RPO/EFS/2019
4. Rejestr interesów – konkurs I/RPO/EFS/2019
5. Wzór odwołania