Drukuj
 

team 2Blisko 7 milionów złotych znalazło się w puli środków, które zarząd województwa kujawsko-pomorskiego przekaże organizacjom pozarządowym na realizację zadań w 2022 roku. Nabór wniosków w większości uruchomionych otwartych konkursów ofert trwa do 24 stycznia. Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora.

Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów między innymi w zakresie kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, rozwiązywania problemów uzależnień oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Aktualna lista konkursów (szczegóły pod linkami) do 24 stycznia:

• zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, m.in. Kujawsko-Pomorskie Igrzyska Dzieci, udział reprezentacji regionu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach zimowych;
• rozwiązywanie problemów alkoholowych;
• przeciwdziałanie narkomanii;
• aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
• wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
• aktywizacja i integracja społecznej seniorów;
• opieka nad osobami przewlekle chorymi;
• promocja i ochrona zdrowia;
• zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
• zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych;
• tworzenie oraz marketing regionalnych i lokalnych marek turystycznych;
• ochrona zdrowia psychicznego;
• budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami;
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
• wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, m.in. imprezy lokalne dla mieszkańców;
• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, m.in. Plaża Gotyku Toruń, PZLA Halowe Mistrzostwa Polski;
• organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

Wszystkie ogłoszenia konkursowe na ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Więcej informacji:

http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2182/regulaminy-konkursow