Drukuj
 

peopleStowarzyszenie „Nasza Gmina” ogłasza nabór uczestników do projektu „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk”. Inicjatywa skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób niepełnosprawnych), będących mieszkańcami terenu objętego LSR. Grupę docelową stanowi 15 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., zamieszkujących obszar gminy Ryńsk, a w szczególności sołectwa Ryńsk, Zieleń i Czystochleb. Uczestnictwo w cyklu zajęć będzie bezpłatne.

W ramach ścieżki aktywizacji społecznej wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika na początku projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji. W celu opracowania (IŚR) psycholog przeprowadzi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i potrzeb każdego uczestnika, możliwe będzie aktualizowanie Ścieżki w zakresie doboru instrumentów, co zapewni zindywidualizowane i kompleksowe podejście. W ramach programu realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:

- terapia psychologiczna/pedagogiczna w systemie zajęć indywidualnych i zbiorowych;
- warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
- indywidualne poradnictwo prawnicze;
- zajęcia aktywizacyjne – spotkania z kulturą – projekt przewiduje udział w wyjazdach integracyjnych do instytucji kultury.

Instrumenty o charakterze zawodowym nie będą stanowiły pierwszego elementu wsparcia i świadczone będą po wzmocnieniu potencjału społecznego i osobistego uczestników. Ścieżka zawodowa stanowić będzie uzupełnienie pozostałych działań aktywizacji i przygotowujących do funkcjonowania w społeczeństwie. Wsparcie to kierowane będzie do 12 osób.

Formy wsparcia:

- doradztwo zawodowe;
- szkolenia/kursy zawodowe np. kurs stylizacji paznokci, kurs fryzjerski, kurs wózków widłowych itp.

Nabór uczestników do projektu trwa od 25.04.2022 r. do 20.05.2022 r.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej 11 - Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Wartość realizowanego projektu grantowego to 159 312,50 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 150 000,00 zł.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie: https://www.naszagmina-wabrzezno.pl/. należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Nasza Gmina”, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Dorau – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk tel. 56 687 75 39,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.