#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

 

logo 3 2

Przedmiotem projektu jest wspólna realizacja warsztatów dla kobiet w celu zaktywizowania ich do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia te będą obejmowały tematykę stylizacji i wizażu. Planuje się też zorganizować warsztaty z psychologiem w celu podniesienia własnej wartości i pewności siebie. Jednocześnie w ramach projektu każdy z partnerów zrealizuje zadanie dodatkowe. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby wykona długopisy reklamowe, LGD Dorzecze Bobrzy zorganizuje wyjazd studyjny, LGD Dolina Wełny zorganizuje szkolenie z Savoir -Vivre oraz LGD Ziemia Wąbrzeska zakupi Vouchery dla uczestniczek szkoleń i smartbandy.

Cel projektu: "Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez organizację warsztatów aktywizujących w terminie do złożenia wniosku o płatność ostateczną".

Planowane wyniki operacji: 15 osób objętych wsparciem.

Grupę docelową stanowią kobiety zamierzające podjąć działalność gospodarczą. Tak zrealizowany projekt pozwoli na osiągnięcie celu którego koszt został oszacowany na podstawie analizy rynku w zakresie ww. usług. Efektami zrealizowanego projektu będą: 17 dni warsztatowych, 228 uczestniczek warsztatów dla kobiet, 1000szt. długopisów reklamowych, 20 kobiet uczestniczących w wizycie studyjnej oraz 45szt. materiałów promocyjnych (vouchery, smartbandy). Innowacyjność projektu polega na tym, iż tego typu warsztaty nie odbywały się do tej pory na terenach LGD uczestniczących w projekcie. Taka forma aktywizacji kobiet jest jedynie popularna w dużych miastach, natomiast na terenach wiejskich jest to bardzo rzadkie, a wręcz niespotykane.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 18 320,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerzy projektu:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
2. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy
4. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Logo stypendia pomostowe

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2