#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

 

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która realizowana będzie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, oparte będzie na przygotowaniu LSR przez społeczność lokalną. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.


Na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR Stowarzyszenia Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska odbędzie się po jednym spotkaniu, które poświęcone będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów, jakim powinna zostać ukierunkowana LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR i identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR.

Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Fundacji. Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO w okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska 2 dni w tygodniu po 4 godziny - we wtorek w godzinach od 9.00 do 13.00, natomiast w środy w godzinach 11.00 do 15.00. Proces konsultacji odbywać się będzie w dniach 16.09 – 07.10.2015 r. W okresie na jaki zostanie udzielone wsparcie przygotowawcze Stowarzyszenie zapewni funkcjonowanie strony internetowej Fundacji www.lgdwieczno.pl. Planuje się dodatkowo za pośrednictwem strony internetowej przeprowadzenie ankiety w zakresie analizy SWOT, ukierunkowania Strategii i wyznaczania wskaźników, które potwierdzałyby realizację tej Strategii. Przygotowywana LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Logo stypendia pomostowe

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2