#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

 

logo 2019 03 15

Wąbrzeźno, 15.03.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer Konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-273/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

REWITALIZACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny LSR:

Wzrost konkurencyjności obszaru Ziemi Wąbrzeskiej

Cel szczegółowy LSR:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

SzOOP Oś 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych na obszarach zrewitalizowanych

Oś Priorytetowa 7

Działanie:

7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2018, poz. 140 ze zm.), zwana dalej: ustawą o RLKS.

Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, jak również w Procedurze wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

I. INFORMACJE O NABORZE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania (7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (Numer konkursu: 2/2019).

II. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski –  01.04.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.04.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –IV kwartał 2019 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska:

ul. Mickiewicza 12/1

87 – 200 Wąbrzeźno

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:15 do 15:15

Pełna treść ogłoszenia do pobrania (PDF) tutaj

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 
1. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu;
2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014–2020;
3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
4. Zasady udzielenia wsparcia;
5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
6. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
7. Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
8. Formularz wniosku o Dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
9. Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu ;
10. Obowiązująca Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ;
11. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
13. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora wniosków);
14. Regulamin użytkownika GWD;
15. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
16. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
17. Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska;
18. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych;

Dokumenty pomocnicze:
19. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ;
20. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
21. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
22. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
23. Interpretacja Departamentu Funduszy Europejskich (dawniej DRR) z dnia 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych”.
24. Umowa współpracy

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

Bitwa regionów 2024

Rozpoczęła się kolejna IX edycja konkursu ...

Weź udział w szkoleniu ...

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ...

„Leki z Bożek apteki – ...

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...

Poznaj region z ...

Wycieczki, warsztaty, gry terenowe, rajdy piesze ...

Scroll to top

logo 2