#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 25 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

naglowekW dniach 18-20 czerwca w Zakopanem odbyła się konferencja „LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości”. W wydarzeniu brali również udział pracownicy Biura LGD Ziemia Wąbrzeska. Konferencja to doskonała okazja do wzajemnego poznania się przedstawicieli lokalnych grup działania oraz instytucji wspierających LGD na początku wdrażania LSR, w okresie programowania 2021-2027.
Trzydniowa konferencja to w praktyce wiele wystąpień i godziny warsztatów poruszające temat wielofunduszowości, ewaluacji LSR, komunikacji i promocji LGD, realizacji projektów, animacji i wspierania aktywności lokalnych społeczności oraz angażowania młodzieży w działania LGD.
Organizatorem konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie.  

Czytaj więcej...

paragraphInformujemy o wejściu w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4 obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020 w następujących zakresach:

1. W ramach poddziałania 19.2 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową nie później niż w dniu 30 września 2024 r. Jednocześnie zrezygnowano z wymogu realizacji całej operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. [19.2_rozporządzenie_zmiana]

2. W ramach poddziałania 19.3 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową do dnia 30 września 2024 r. Jednocześnie zrezygnowano z wymogu realizacji całej operacji w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy (w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy) oraz w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy (w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy). [19.3 rozporządzenie zmiana]

3. W ramach poddziałania 19.4 został zmieniony termin na złożenie przez LGD ostatniego wniosku o płatność do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz termin, według którego ustala się ostateczną kwotę pomocy należnej LGD, na dzień 31 marca 2025 r. [19.4 rozporządzenie zmiana]

discussion26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 13.00, w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Zaproszenie
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
 

lifestyleObowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich wynika ze znowelizowanej ustawy o ochronie małoletnich. Nie tylko placówki oświatowe w terminie do 15 sierpnia br. mają ustawowy obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich, ale również m.in. organizacje pozarządowe prowadzące różne formy działalności statutowej skierowanej do młodocianych. W odniesieniu do przewidzianego wsparcia na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju podmiotami zobowiązanymi do wdrożenia standardów są podmioty, które planują realizować projekty objęte grantem adresowane do dzieci i młodzieży poza edukacją formalną.

Jakie dokumenty muszą się znaleźć w powyższych procedurach? Do kiedy trzeba wywiązać się z tego obowiązku?

Zapisy znowelizowanej ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich weszły w życie w połowie lutego 2024 r. Z tą datą zaczął również obowiązywać art. 22b i 22c powyższego aktu nakładający obowiązek przyjęcia standardów ochrony małoletnich przez każdy organ zarządzający jednostką systemu oświaty oraz inną placówką prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju podmiotu lub działalności, określić należy:

Czytaj więcej...

lawInformujemy naszych wnioskodawców, że trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Najistotniejsza zmiana dotyczy terminu złożenia wniosku o płatność.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym stanem prawnym wniosek o płatność dla operacji innych niż w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz wniosek o płatność drugiej transzy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej beneficjent zobowiązany jest złożyć do 30 czerwca.

Zmiana rozporządzenia wydłuży ten termin do 30 września 2024 r.

Jeżeli chcesz śledzić postęp prac nad aktualizacją rozporządzenia, to bieżące informacje dostępne są pod linkiem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12385403
 

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

Konferencja „LEADER: ...

W dniach 18-20 czerwca w Zakopanem odbyła się ...

Zmiana rozporządzeń w ...

Informujemy o wejściu w życie rozporządzeń ...

Walne Zebranie Członków

26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 13.00, w ...

Standardy ochrony ...

Obowiązek opracowania i wdrożenia ...

Scroll to top

logo 2